Get in Touch

Office Address

Moskovska St, 46/2
Kiev, Ukraine

Phones:
development (Alexander Nedbaev): +380 67 477 7913
marketing (Vadim Chernyshov): +7 916 251-11-81